Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gift token /'gift təʊkən/  

  • gift token
    phiếu đổi hàng