Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gift box /'giftbɔks/  

  • hộp đựng tặng phẩm