Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chạy trốn, sự trốn chạy (sau khi phạm tội…)