Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gentlemanlike /'dʤentlmənli/  

  • Tính từ
    lịch sự, hào hoa phong nhã; hào hiệp, quân tử