Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gentleman-at-arms /'dʒentlmənət'ɑ:mz/  

  • Danh từ
    quan ngự lâm