Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gentlehood /'dʤentlhud/  

  • Danh từ
    địa vị quyền qu