Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có lòng tốt; có thiện chí