Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

generalship /'dʒenərəl∫ip/  

  • Danh từ
    tài thao lược