Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

general delivery /'dʒenərəl di'livəri/  

  • (Mỹ)