Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

general dealer /'dʒenərəl 'di:lə[r]/  

  • Danh từ
    người buôn bán bách hóa