Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gazetteer /gæzi'tiə[r]/  

  • Danh từ
    từ điển địa danh