Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều khđổi hoặc gazelles)
    (động vật) linh dương gazen