Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều gateaux
    bánh ngọt