Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gaslight /'gæslait/  

  • Danh từ
    đèn khí
    ánh đèn khí