Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gas meter /'gæs,mi:tə[r]/  

  • đồng hồ khí đốt (đo lượng khí đốt đã tiêu thụ)