Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gas defence /'gæsdi'fens/  

  • Danh từ
    sự phòng chống hơi độc