Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gas cylinder /'gæs,slində[r]/  

  • bình chứa khí đốt