Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gas chamber /'gæs,tʃeɪmbə[r]/  

  • buồng hơi ngạt (để giết thú vật hay người)