Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gas bracket /'gæs,brækit/  

  • ống dẫn khí đốt (trong nhà)