Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gas board /'gæsbɔ:d/  

  • cơ quan khí đốt (lo việc cung cấp khí đốt cho các gia đình trước đây)