Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

garrulousness /'gærələsnis/  

  • Danh từ
    tính nói nhiều, tính ba hoa