Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

garrulously /'gerələsli/  

  • Phó từ
    [một cách] ba hoa