Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Pháp, nghĩa Pháp) người phải hầu toà