Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gape-seed /'geipsi:d/  

  • Danh từ-(đùa cợt) sự há hốc miệng ra mà nhìn
    cái làm cho người ta há hốc miệng ra mà nhìn; dịp để há hốc miệng ra mà nhìn