Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gangland /'gæηlænd/  

  • Danh từ
    giới tội phạm, giới anh chị
    gangland killings
    những vụ chém giết nhau trong giới anh chị