Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gang-board /'gæɳbɔ:d/  

  • -plank) /'gæɳplæɳk/* danh từ
    ván cầu (để lên xuống tàu)

    * Các từ tương tự:
    gang-boarding