Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trường hợp nhiều người thay phiên nhau hiếp dâm một người; trường hợp hiếm dâm tập thể
    Ngoại động từ
    hiếp dâm theo cách nói trên