Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    -ll- gambolling, (Mỹ) -l- gamboling
    nhảy nhót nô đùa
    trẻ con nhảy nhót nô đùa