Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galvanize /'gælvənaiz/  

 • cách viết khác galvanise
  Động từ
  mạ kẽm
  dây kim loại mạ kẽm
  galvanize (somebody) into something (into doing something)
  khích động ai
  tin loan báo sắp có tổng tuyển cử đã khích động các đảng viên hoạt động mạnh lên