Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galloper /'gæləpə/  

  • Danh từ
    ngựa phi nước đại
    (quân sự) quan hầu
    (quân sự) pháo nhẹ