Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gallopade /,gælə'peid/  

  • Ngoại động từ
    phi ngựa rất nhanh
    múa điệu vũ nhanh