Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gallantly /'gæləntli/  

  • Phó từ
    [một cách] dũng cảm
    [một cách] lịch sự với phụ nữ