Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galactosis /gə'læktouzis/  

  • Danh từ
    Sự tạo sữa; sự sinh ra sữa