Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galactose /gə'læktous/  

  • Danh từ
    (Hoá học) đường galactoze