Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galactosaemia /gə,læktou'si:miə/  

  • Danh từ
    (Y học) galactoza-huyết, một bệnh rối loạn di truyền liên quan tới chu trình chuyển hóa đường galactose (các nguồn chính cung cấp đường galactose là sữa và các sản phẩm sữa)