Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galactopoietic /gəlæk'təpoie'tik/  

  • Tính từ
    Lợi sữa
    Danh từ
    Thuốc lợi sữa