Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galactopoiesis /gə,læktoupɔi'i:sis/  

  • Tính từ
    Tạo nên sữa