Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galactophorous /,gælæk'tɔfərəs/  

  • Tính từ
    (Giải phẫu) chứa sữa