Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galactic /gə'læktik/  

 • Tính từ
  [thuộc] thiên hà
  galactic noise
  (Kỹ thuật) nhiễu thiên hà
  galactic radio noise
  (Kỹ thuật) nhiễu vô tuyến thiên hà