Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

galactagogue /'gelæktəgɔg/  

  • Tính từ
    (Y học) làm tăng sữa