Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gala-day /'gɑ:lə-dei/  /'geilə-dei/

  • Danh từ
    Ngày lễ