Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gadabout /'gædəbaʊt/  

  • Danh từ
    Người hay đi đó đây, người hay đi chơi lang thang