Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ((viết tắt) của Government man) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nhân viên cục điều tra liên bang về các tội ác