Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  Số nhiều G.I.'s (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(quân sự)
  (viết tắt của government issue) Lính Mỹ
  G.I bride vợ lính Mỹ
  Tính từ
  (thuộc)Lính Mỹ
  Theo đúng chế độ trong quân đội
  Ngoại động từ
  Dọn dẹp để chuẩn bị kiểm tra