Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fuselage /'fju:zəlɑ:ʒ/  

  • Danh từ
    thân máy bay