Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

furuncle /'fjuərʌɳkl/  

  • Danh từ
    (y học) đinh nhọt