Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

furthersome /'fə:ðəsəm/  

  • Tính từ
    có lợi, có ích