Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có rãnh; có nếp nhăn