Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

furrow-slice /'fʌrouslais/  

  • Danh từ
    tảng đất cày lên