Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    [+ up] đánh bóng; tân trang
    furbish up an antique sword
    đánh bóng một thanh gươm cổ